Komunikácia

V divízii komunikácie je predovšetkým kľúčový vydavateľský produkt, biznisový mesačník IN STORE Slovakia. Už štrnásť rokov patrí do popredia ako vysoko rešpektovaný B2B titul pre oblasť dodávateľského reťazca. Pôvodný záber hlavne na retail a potravinárstvo  ďalej prehĺbil a rozšíril o prepojené témy ďalších produktov a služieb, najmä finančných, informačných a komunikačných technológií, dopravy a logiky, developerstva, cestovného ruchu, gastronómie a ďalších. Časopis je spojený s rovnako orientovanou, výrazne rozšírenou a operatívne aktualizovanou internetovou stránkou www.instoreslovakia.sk, ktorá prináša množstvo pohotových informácií a poznatkov pre profesionálov z oblasti dodávateľského reťazca a ako cenné B2B prepojenie medzi jeho rôznymi súčasťami. Viac na uvedenej stránke, kde sú tiež v plnom rozsahu aktuálne aj archívne vydanie časopisu.

V spolupráci so Združením kresťanských seniorov Slovenska vydávame tiež časopis Generácie, ktorý sa venuje problematike aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Témam seniorov, osôb so zdravotným postihnutím a problematike znevýhodnených skupín občanov sa naša spoločnosť venuje veľmi intenzívne, častá je súčinnosť s Občianskym združením Bagar a ďalšími organizáciami. Výrazné je to tiež v rámci projektov Slovensko bez bariér /www.slovenskobezbarier.sk/ a Senior Friendly /www.seniorfriendly.sk/, o ktorých nájdete viac v časti Projekty.

Najrozsiahlejší z projektov spoločnosti Nautilus DJ je projekt Informácie pre občanov a spoluprácu, ktorý realizujeme s partnermi v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny, podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Sú do neho zapojené oba časopisy, IN STORE Slovakia a Generácie, ďalšie, najmä regionálne a lokálne médiá a prostredníctvom konferencií, seminárov a ďalších aktivít tiež samosprávy, občianske organizácie aj podnikateľské subjekty z oboch krajín. Viac opäť v časti Projekty.

Do tejto divízie patria tiež aktivity v oblasti PR a marketingovej komunikácie a reaalizácia konferenčných a kultúrnych podujatí.


Generácie